top of page

Üye Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

 

M İNTERNATIONAL KARTAL GIDA YİYECEK İÇECEK  İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

 

ÜYE AYDINLATMA METNİ

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla M İnternational Kartal Gıda Yiyecek İçecek  İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi. (“Şirket”)   tarafından hazırlanmıştır.

 

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

 

Ad- Soyad, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Medeni hali

 

İletişim Verisi

 

Bulunduğu ülke, il ve ilçe, Telefon numarası, GSM numarası ve E-posta adresi

 

Mesleki Deneyim

 

Kariyeri, işi, Kariyer yüzdesi

 

Finans Verisi

 

Banka hesap bilgileri, Iban no, Ödeme miktarı, Ödeme şekli

 

İşlem Güvenliği

 

Üye numarası, Sipariş numarası, Sponsor numarası, Şifre, IP adresi, Web Sitesi giriş-çıkış bilgileri,

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

Fotoğrafınız, Video Görüntü ve Ses Kaydınız

 

Diğer

 

Mesajınız (Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın konusu ve içeriğinde yer alabilecek bilgiler)

 

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz; her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenecekleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

Üye bilgilerinin sisteme kaydedilmesi, işlem ve bilgi güvenliğinin sağlanması, Üye hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet ve ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Tahsilat takibinin yapılması, Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Talep ve şikâyetlerin takibi, İade ve değişim taleplerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, İş ortakları ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde sınırlı olarak işlenmektedir. (Video görüntü ve ses kaydınız sadece Şirket hizmetleri kapsamında düzenlenen eğitim, organizasyon ve etkinliklerin, şirket web sitesi ve sosyal medya platformları aracılığıyla, kamuoyu ile paylaşım ve tanıtım amaçlarıyla işlenmektedir.)

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz;

 

Yukarıda belirtilen İşleme faaliyetleri sebebiyle, Şirkete ait web sitesine ve sosyal medya platformlarına, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız gerçek ve tüzel kişilere, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

(https://www.minternationalturkey.com - com.tr - net.tr - gov.tr ve minternational marka isimli diğer domainlerin bulunduğu/)  Web Uygulamasının, web/mobil arayüzü aracılığı ile toplanmakta olan ve bürodan yapılan işlemlerin takibi açısından tarafımızca işlenmekte olan, Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve yurtdışı servis sağlayıcılarına aktarım dolayısıyla açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 

1- Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7- İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

 

Talep İletme Yöntemi:

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla Şirketimizin Esentepe Mah. Haberler Sk. No:6 İç Kapı No:2 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Değişiklikler:

 

 Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.

bottom of page